لیست

منحنی مجانب

آخرین ویرایش: 30 شهریور 1400
دسته‌بندی: مجانب در ریاضی
امتیاز:

منحنی C' به معادله y=gx را مجانب منحنی C به معادله y=fx گوئیم، هرگاه:

limxfxgx=0

تذکر

1- اگر در تابع زیر limxpxqx=0 باشد، منحنی y=gx با منحنی y=fx برابر است.   

fx=gx+pxqx

2- در توابع کسری اگر درجه صورت بیش از یک واحد از درجه مخرج بزرگ‌تر باشد، تابع دارای منحنی مجانب است که از تقسیم صورت بر مخرج به دست می‌آید.

تمرین

آیا منحنی دو تابع زیر مجانب هم هستند؟

y=x2+1x21


y=x22x1x21

شرط آن‌که منحنی دو تابع فوق، مجانب هم باشد آن است که:

limxfxgx=0


limxx22x1x21x2+1x21=limx2x2x21=0


منحنی مجانب - پیمان گردلو

تمرین

منحنی مجانب توابع زیر را به‌دست آورید.

y=x+1x

limx1x=0y=xlimxfxgx=limxx+1xx=limx1x=0


منحنی مجانب - پیمان گردلو

y=x4+1x

       x4+1     x    x4             x3                    1      ¯   


y=x3 منحنی مجانب می‌باشد.


منحنی مجانب - پیمان گردلو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید