لیست

حل معادلات جز صحیح درجه اول

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: جز صحیح (براکت)
امتیاز:

برای حل معادلات جزء‌صحیح درجه اول ax=b داریم:

  • اگر a=0b0 باشد، معادله به‌صورت 0×x=b می‌باشد و  جواب ندارد و چنین معادلاتی را معادلات غیرممکن یا نشدنی یا ممتنع می‌گویند.
  • اگر a=0b=0 باشد، معادله به‌صورت 0×x=0 می‌باشد و معادله مبهم است در این‌صورت مجموعه جواب برابر دامنه متغیر است.
  • اگر a0 باشد، معادله با شرط ba جواب دارد:

ax=bx=babax<ba+1

تمرین

معادلات زیر را حل کنید.

3x+6=0

3x=6x=22x<1


D=2,1

x+67=0

x+8=0x=88x<7D=8,7

5x+2=3x+7

5x3x=722x=5x=52


معادله جواب ندارد.

D=

برای ارسال نظر وارد سایت شوید