لیست

نامعادلات جزءصحیح

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: جز صحیح (براکت)
امتیاز:

درباره نا‌معادلات براكتی نمی‌توان راه حل كلی ارائه كرد ولی با این وجود به برخی قوانین اشاره می‌كنیم:

if   x<n       ,      n              x<n                  x,n

if   xn       ,      n              x<n+1           x,n+1

if   x>n       ,      n              xn+1           xn+1,+

if   xn       ,      n               xn                   xn,+

if   axbxbabaxba+1

if    ax  bax<b+1

اثبات

if    axbxaxa,+xbx,b+1xa,b+1

تمرین

نامعادلات زير را حل كنيد:

x+x>0

x+x>0x>xx>0D=0,+

3xx20

3xx20    ;    x=t3tt200t3    ;    x=t0x30x<4D=0,4

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

نامعادلات جزءصحیح

6,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید