لیست

حل معادلات جز صحیح با استفاده از تعریف

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: جز صحیح (براکت)
امتیاز:

با استفاده از ویژگی‌ها و تعریف جزءصحیح به حل معادلات fx=n می‌پردازیم.

این معادله در نهایت منجر به حل نامعادله زیر می‌شود:

  n   ;   if    fx=nnfx<n+1

تمرین

معادلات زیر را حل کنید.

x+1+x+4=x+2

x+1+x+4=x+2x=33x<22<x3

2x+15=1

2x+15=112x+15<21152x<215452x<9525x<910

x+3+x+2+x2=3

n     ;    x+n=x+nx+3+x+2+x2=3  x+3+x+2+x2=3x+x+x=0if   x  x+x=00+x=0x=0x=0if   x  x+x=11+x=0x=11<x<2D=01,2

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

حل معادلات جزءصحیح با استفاده از تعریف

18,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید