لیست

انتقال محورهای مختصات

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: هندسه دکارتی
امتیاز:

فرض کنیم مختصات یک نقطه مانند A در دستگاه xOy به‌صورت Ax,y باشد، اگر دستگاه مختصات را به موازات خود به نقطه O'α,β منتقل کنیم و مختصات A را در دستگاه XO'Y به‌صورت AX,Y نشان دهیم، داریم:

x=X+αy=Y+βX=xαY=yβ


انتقال محورهای مختصات - پیمان گردلو 

تمرین

نقطه A3,5 در دستگاه xoy مفروض است، دستگاه مختصات را به كدام نقطه انتقال دهيم كه در دستگاه جديد مختصات A به‌صورت A1,2 باشد. 

A3,5xoyA1,2XO'YX=xα1=3αα=2Y=yβ2=5ββ=3O'2,3

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

انتقال محورهای مختصات

1,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید