لیست

نكاتی درباره مشتق

آخرین ویرایش: 06 دی 1400
دسته‌بندی: مشتق در ریاضی
امتیاز:

1- اگر دو تابع به معادلات کسری در یک مسئله مطرح باشند و بگویند بین مشتقات آنها چه رابطه ‌ای برقرار است، باید معادلات دو تابع را از هم کم یا با هم جمع کنیم، سپس از رابطه بدست آمده مشتق بگیریم.

دریافت مثال

2- اگر دو تابع به صورت مزدوج یکدیگر وجود داشته باشند و بگویند بین مشتقات آنها چه رابطه ‌ای برقرار است، باید کاری کنیم تا آن دو تابع درهم ضرب شوند، سپس از رابطه حاصل مشتق می‌گیریم.

دریافت مثال

3- در کلیه فرمول های مشتقات مثلثاتی، کمان باید بر حسب رادیان باشد.

وقتی می‌گوئیم y=sinx، کمان این تابع یعنی x بر حسب رادیان است.(برای اطلاعات بیشتر به مبحث مثلثات مراجعه کنید.)

بنابراین اگر کمان تابع مثلثاتی بر حسب درجه یا گراد باشد، ابتدا کمان ها را به رادیان تبدیل کرده، ‌سپس از تابع نسبت به x مشتق می‌گیریم.  

دریافت مثال

4- با توجه به فرمول ni=n!i!ni! داریم:

1+xn=n01n.x0+n11n1.x1++nnxn=i=0nnixi

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

نكاتی درباره مشتق

1,200تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید