لیست

تجزیه به‌ كمک اتحاد اولر و نتایج آن

آخرین ویرایش: 15 دی 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:

بعضی عبارات جبری را می‌توان به کمک اتحاد اولر تجزیه کرد.

یادآوری می‌كنیم كه:

a3+b3+c33abc=(a+b+c)(a2+b2+c2abacbc)a3+b3+c33abc=12(a+b+c)(ab)2+(bc)2+(ac)2

در حالات خاص زیر می‌توان برای تجزیه بعضی عبارات جبری استفاده کرد:

if     a+b+c=0a3+b3+c3=3abcif    a=b=ca3+b3+c3=3abc

تمرین

چند جمله ای زیر را تجزیه می‌کنیم:

x3+8y3+1-6xy

=x3+2y3+133x2y1=x+2y+1x2+2y2+12x2yx12y1=x+2y+1x2+4y2+12xyx2y

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تجزیه به‌كمک اتحاد اولر و نتایج آن

2,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید