لیست

تجزیه به‌ کمک اتحاد جمله مشترک

آخرین ویرایش: 15 دی 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:

 بعضی عبارات جبری را می‌توان به کمک اتحاد جمله مشترک تجزیه کرد.

یادآوری می‌كنیم كه:

x2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)

تمرین

چند جمله‌ای های زیر را تجزیه می‌کنیم:

x2+4x+3

=x2+1+3x+13=x+1x+3

x2+x2

=x2+2+1x+21=x+2x1

x2+2x15

=x2+-3+5x+-35

=(x3)(x+5)

x210x+24

=x2+-4+-6x+-4-6

=(x4)(x6)

x2+5x+1

در عبارت فوق، دو عدد نمی‌توان یافت که مجموعشان عدد 5 شود و حاصل ضربشان عدد 1


بنابرین با استفاده از اتحاد جمله مشترک، نمی‌توانیم عبارت فوق را تجزیه کنیم.


در ادامه با روش های دیگر، به تجزیه عبارت فوق می‌پردازیم. 

3x43x336x2

=3x2(x2x12)


=3x2x2+-1x+-43


=3x2x-4x+3

x4+x220

=x22+1x2+-45


=x2-4x2+5


=x-2x+2x2+5

دریافت مثال

تذکر

در صورتی كه ضریب جمله درجه دوم مجذور کامل نباشد، سه جمله ای را در ضریب درجه دوم ضرب و تقسیم می‌كنیم تا ضریب جمله درجه دوم مجذور كامل شود، سپس از اتحاد جمله مشترک استفاده می‌كنیم.

تمرین

چند جمله‌ای های زیر را تجزیه می‌کنیم:

3x2+2x8

=1333x2+2x8


=139x2+6x24


=133x2+23x+6-4


=133x+63x-4


=133x+23x-4


=x+23x-4

2x2+5x3

=1222x2+5x3


=124x2+10x6


=122x2+52x+6-1


=122x+62x-1


=122x+32x-1


=x+32x-1

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تجزیه به‌کمک اتحاد جمله مشترک

6,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید