لیست

تجزیه به‌ كمک اتحادهای تفاضل مكعبات و مجموع مكعبات دو‌ جمله

آخرین ویرایش: 15 دی 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:

بعضی عبارات جبری را می‌توان به کمک اتحادهای مجموع و تفاضل مكعبات دو جمله تجزیه کرد.

یادآوری می‌كنیم كه:

a3+b3=(a+b)(a2ab+b2)a3b3=(ab)(a2+ab+b2)

تمرین

چند جمله‌ای های زیر را تجزیه می‌کنیم:

x3+27

=x3+33=x+3x2x3+32=x+3x23x+9

x3-8

=x3-23=x-2x2+x2+22=x-2x2+2x+4هم‌چنین بعضی عبارات جبری را می‌توان به کمک اتحادهای مکعب مجموع و تفاضل دو جمله تجزیه کرد.

یادآوری می‌كنیم كه:

a3+3a2b+3ab2+b3=a+b3a33a2b+3ab2b3=ab3

تمرین

چند جمله‌ای های زیر را تجزیه می‌کنیم:

8x3+12x2+6x+1

=2x3+32x21+32x12+13=2x+13=2x+1.2x+1.2x+1

x3-3x2+3x-1

=x3-3x21+3x12-13=x-13=x-1.x-1.x-1

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تجزیه به‌كمک اتحادهای تفاضل مكعبات و مجموع مكعبات دو‌جمله

4,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید