لیست

تجزیه به‌ کمک اتحاد اول و دوم

آخرین ویرایش: 15 دی 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:

بعضی عبارات جبری را می‌توان به کمک اتحاد اول (مربع مجموع دو جمله) یا اتحاد دوم (مربع تفاضل دو جمله) تجزیه کرد.

یادآوری می‌كنیم كه:

a2+2ab+b2=a+b2a22ab+b2=a-b2

تمرین

چند جمله‌ای‌های زیر را تجزیه می‌کنیم:

x2+10x+25

=x2+2x5+52  =x+52=x+5x+5

y26y+9

=y22y3+32=y32=y3y3   

x220x+100

=x22x10+102


=(x10)2


=x-10x-10

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تجزیه به‌کمک اتحاد اول و دوم

3,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید