لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع چند جمله‌ ای (درجه سوم)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

تعریف تابع درجه سوم

تابع چند جمله‌ای با ضابطه زیر یک تابع درجه سه است. 

fx=ax3+bx2+cx+d ; a0

در این‌جا به‌طور خاص تابع fx=x3 را بررسی می‌کنیم. ابتدا به کمک نقط‌یابی، نمودار این تابع را رسم می‌کنیم:

تابع درجه سوم - پیمان گردلو

برای به‌دست آوردن دامنه و برد تابع fx=x3:

برای یافتن دامنه تابع کافی است که نمودار رسم شده را روی محور x ها تصویر نماییم، هر قسمت از محور x ها که توسط عمل تصویر پوشیده شود را دامنه معرفی می‌نماییم: 

Df=R

برای یافتن برد تابع کافی است که نمودار رسم شده را روی محور y ها تصویر نماییم، هر قسمت از محور y ها که توسط عمل تصویر پوشیده شود را برد معرفی می‌نماییم: 

Rf=R

نکته

با توجه به نمودار توابع fx=x3 و gx=x2 که برای اعداد نامنفی رسم شده‌اند، داریم:

تابع درجه سوم - پیمان گردلو


تابع درجه سوم - پیمان گردلو


در فاصله 0,1 نمودار تابع y=x3 پایین‌تر از نمودار تابع y=x2 می‌باشد.
در فاصله 1,2 نمودار تابع y=x2 پایین‌تر از نمودار تابع y=x3 می‌باشد.  


نمودار این تابع را در بازه -1,0 رسم می‌کنیم: 


تابع درجه سوم - پیمان گردلو

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع چند جمله‌ای (درجه سوم)

1,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید