لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع جز صحیح (محاسبه دامنه)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

دامنه تابع جزء‌صحیح یا براکت

در توابع جزء‌صحیح، دامنه به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

fx=gxDf=Dg

توجه کنید که برای محاسبه توابع جزء‌صحیح، کافی است دامنه داخل جزء‌صحیح را محاسبه کنیم.

اگر تنها بخشی از معادله تابع، دارای جزء‌صحیح باشد، در این‌صورت برای تعیین دامنه از خواص جزء‌صحیح استفاده می‌کنیم.

تمرین

دامنه توابع زیر را محاسبه می‌کنیم:

fx=5x+5x

Df=R

fx=x+x2x

2x=0x=2x2,3    ;    Df=R2,3

fx=x+xxx

xx=0x=xxz    ;    Df=Rz

fx=2xx+3

x+3=0x=33x<22<x3    ;    Df=R2,3

fx=x+22x+1

2x+1=02x=1x=12 ;  Df=R


جزء‌صحیح هیچ وقت عدد كسری یا رادیكالی نیست، پس مخرج ریشه ندارد.

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع جزءصحیح (محاسبه دامنه)

7,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید