لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع کسری غیر گویا (محاسبه دامنه)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

دامنه تابع کسری غیر گویا

دامنه توابع کسری غیر گویا به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

fx=gxhxDf=DgDhx|hx=0

تمرین

دامنه توابع زیر را محاسبه می‌کنیم:

fx=2x+2

gx=2Dg=Rhx=x+2x+20x2hx=0x+2=0x=2


Df=DgDhx|hx=0=R2,+2=2,+

fx=xx2+1

gx=xDg=Rhx=x2+1  x2+10Dh=Rhx=0x2+1=0x2+10


Df=DgDhx      hx=0=RR=R

fx=2xx+13

gx=2xDg=Rhx=x+13Dh=Rhx=0x+13=0x=1


Df=DgDhx      hx=0=RR1=R1

fx=x+1x

gx=x+1x+10x1Dg=1,+hx=xDh=Rhx=0x=0


Df=DgDhx      hx=0=1,+0=1,+0

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع کسری غیر گویا (محاسبه دامنه)

3,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید