لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع لگاریتمی (محاسبه دامنه)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

دامنه تابع لگاریتم

در توابع لگاریتمی، دامنه به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

fx=loghxgxDf=xgx>0  ,  hx>0  ,hx1

تمرین

دامنه توابع زیر را محاسبه می‌کنیم:

fx=logx21

x21>0x21=0x2=1x=±1


دامنه تابع لگاریتم - پیمان گردلو

Df=,11,+

fx=log4x2

4x2>04x2=0x2=4x=±2


دامنه تابع لگاریتم - پیمان گردلو

Df=2,2

fx=logx249x2

if  fx=loghxgxDf=x|gx>0  ,  hx>0  ,  hx1


9x2>0x2<9x<33<x<3x24>0x2>4x>2x>2x<2x241x25x±5


Df=,22,+3,35,5=3,22,35,5

hx=log2x2

2x2>0x2    ;    Dh=2

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع لگاریتمی (محاسبه دامنه)

3,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید