لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع چند جمله‌ ای (محاسبه دامنه)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

دامنه تابع چند جمله‌ ای

در حالتی كه تابع f با قانون (ضابطه) خاصی مشخص شده باشد، پیدا كردن دامنه تابع از اهمیتی خاص برخوردار است.

دامنه f عبارت است از مجموعه همه مقادیر حقیقی كه بر اساس آن مقدار تابع fx معین و مشخص است.

در توابع چند جمله‌ای (کثیر‌الجمله)، دامنه به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

fx=axn+bxn1++dDf=R

دامنه توابع چند جمله ای همواره R است. 

به‌عنوان نمونه، دامنه توابع زیر  همواره R است. 

fx=2x23xfx=xx+2x1fx=x235x1fx=2x74=142x7fx=x3+6x2+3x+1fx=x2+1

تصاویر نمودارهای توابع فوق، همگی تمام محور x ها را می‌پوشاند، بنابراین دامنه همگی اعداد حقیقی هستند.

تمرین

از روی نمودار هندسی توابع زیر، دامنه آنها را نشان می‌دهیم:

fx=2x23x

دامنه تابع چند جمله ای - پیمان گردلو


تصویر نمودار تابع فوق، تمام محور x ها را می‌پوشاند، بنابراین دامنه آن اعداد حقیقی است.

fx=xx+2x1

دامنه تابع چند جمله ای - پیمان گردلو


تصویر نمودار تابع فوق، تمام محور x ها را می‌پوشاند، بنابراین دامنه آن اعداد حقیقی است.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید