لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع مثلثاتی (محاسبه دامنه)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

دامنه تابع مثلثاتی

در توابع مثلثاتی، دامنه به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

fx=sin  gxfx=cos  gxDf=Dgfx=tan  gxDf=Rxcosgx=0fx=cot  gxDf=Rxsingx=0

تمرین

دامنه توابع زیر را محاسبه می‌کنیم:

fx=sinx+π4

Df=Dggx=x+π4Dg=RDf=R

fx=cos1x

Df=Dggx=1xDg=R0    Df=R0

fx=tanxπ4

fx=tanxπ4fx=sinxπ4cosxπ4


ریشه مخرج را به‌دست می‌آوریم:

cosxπ4=0xπ4=kπ+π2x=kπ+π2+π4x=kπ+3π4Df=Rx      x=kπ+3π4

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع مثلثاتی (محاسبه دامنه)

4,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید