سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع جز صحیح (محاسبه برد)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

برد تابع جزء‌صحیح یا براکت

در بیش‌تر مواقع، برای یافتن برد توابع جزء‌صحیح از قوانین و ویژگی‌های آن استفاده می‌کنیم.

تمرین

برد توابع زیر را به دست می‌آوریم:

y=x122x

y=x122xy=122x2x


یادآوری می‌‌کنیم که نامساوی 0axax<1 برقرار است:

02x2x<10122x2x<1×120x122x   <120y  <12   


Rf=0,12

y=x+12x+82

y=x+12x+82y=x+82x+8272

0x+82x+82<1072x+82x+8272  <17272x+12x+82  <5272y  <52


Rf=72,52

y=cos2xcos2x+12

y=cos2xcos2x+12y=cos2x+12cos2x+1212

0cos2x+12cos2x+12<1012cos2x+12cos2x+1212<11212cos2xcos2x+12<1212y<12


Rf=12,12

y=xnxn

y=xnxny=nxnxn


0xnxn<10nxnxn<1×n0xnxn<n0y<n


Rf=0,n

y=sinx+sinx

Df=R

1sinx1if  1sinx<0sinx=11+1sinx+sinx<0+12y<1if  0sinx<1sinx=00+0sinx+sinx<1+00y<1if  sinx=1sinx=1sinx+sinx=1+1=2


Rf=0,12,12

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

تابع جزءصحیح (محاسبه برد)

8,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید