لیست

سرفصل‌های این مبحث

ماتریس

دستگاه های معادلات خطی (دستور کرامر)

آخرین ویرایش: 30 شهریور 1400
دسته‌بندی: ماتریس
امتیاز:

در این روش ابتدا دستگاه را به‌صورت تساوی ماتریس نوشته و دترمینان ضرایب دستگاه را به  نشان داده و مجهولات از دستور زیر قابل محاسبه است:

x=ΔxΔ

y=ΔyΔ

z=ΔzΔ

x را دترمینان متناظر با مجهول x نامیده و برای مشخص کردن آن کافی است در دترمینان ضرایب دستگاه، ستون اول را که مربوط به ضرایب x می‌باشد، حذف نموده و از ماتریس مقادیر به‌جای آن استفاده می‌کنیم.

تمرین

دستگاه‌های زیر را به روش کرامر حل کنید.

3x2y=45x+y=11

3251xy=411   ,   Δ=3251=13x=ΔxΔ=4211113=2613=2y=ΔyΔ=3451113=1313=1

3x+y+z=2x+3y+z=0x+y+3z=2

311131113xyz=202    ,   Δ=311131113=20x=ΔxΔ=211031213Δ=2020=1y=ΔyΔ=321101123Δ=020=0z=ΔzΔ=312130112Δ=2020=1

برای ارسال نظر وارد سایت شوید