لیست

قانون پنجم

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: توان در ریاضی
امتیاز:

قضیه

تقسیم اعداد توان دار وقتی توان ها مساوی باشند.

 در تقسیم اعداد توان دار اگر توان ها مساوی و پایه ها مختلف باشند، یكی از توان ها را نوشته، پایه ها را بر هم تقسیم می‌كنیم: 

a,bR  ,   mZ    ;     am÷bm=abm

اثبات

am÷bm

=ambm

=a×a×a××ab×b×b××b

=ab×ab×ab×...×ab

=ab1+1+1++1

=abm

در پرانتز آبی رنگ a به تعداد m بار تکرار شده است.
در پرانتز قرمز رنگ b به تعداد m بار تکرار شده است.
پرانتز ab به تعداد m بار تکرار شده است.

تمرین

حاصل عبارات زیر را به صورت عدد توان دار می‌نویسیم:

63÷23

=623=33

27÷137

=2137=21137=617=67

16a434

=24×a434=2×a434=2a434=2a34

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

قانون پنجم

2,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید