لیست

قانون ششم

آخرین ویرایش: 12 دی 1400
دسته‌بندی: توان در ریاضی
امتیاز:

قضیه

تقسیم اعداد توان دار وقتی پایه ها و توان ها هر دو مساوی باشند.

در تقسیم اعداد توان دار اگر هم پایه و هم توان ها مساوی باشند، به یکی از دو روش قضایای قبل عمل می‌کنیم:

am÷am=amm=a0am÷am=aam=1m=1  a0=1   ,   a0

جدول زیر را تکمیل می‌کنیم:

توان - پیمان گردلو

در سطر اول وقتی از توان، یک واحد کم می‌شود، حاصل اعداد در سطر دوم بر عدد 3 تقسیم می‌شود.

توان - پیمان گردلو

سطر اول را ادامه می‌دهیم و عدد بعدی را 30 قرار می‌دهیم.با توجه به رابطه ای که بین اعداد سطر دوم پیدا کرده‌ایم، داریم:

توان - پیمان گردلو

جدول بالا را برای پایه ‌های 2 و 6 با همان توان‌ ها تشکیل می‌دهیم و اعداد 20 و 60 را محاسبه می‌کنیم:

توان - پیمان گردلو

جدول بالا را برای توان ‌های a0 می‌نویسیم:

توان - پیمان گردلو

تذکر

اگر a=0 باشد، 00    مبهم  است.

نکته

1- اگر عدد منفی به توان فرد برسد، حاصل عددی منفی است:

a2k+1=a2k+1     ;      kZ

2- اگر عدد منفی به توان زوج برسد، حاصل عددی مثبت است:

a2k=a2k     ;      kZ

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

قانون ششم

1,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید