لیست

احتمال (یكنواخت)

آخرین ویرایش: 06 دی 1400
دسته‌بندی: احتمالات
امتیاز:

مدل احتمال یکنواخت

اگر نقاط فضای نمونه دارای شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشند، آن‌گاه احتمال وقوع هر پیشامد A در S به‌صورت زیر به‌دست می‌آید:

PA=nAnS    ;    0PA1

  • nA تعداد اعضای پیشامد A است.
  • nS تعداد فضای نمونه است. 

مدل احتمال یکنواخت - پیمان گردلو

تمرین

فرض کنید در یک جعبه 12 مهره آبی و 6 مهره قرمز و 2 مهره سبز وجود داشته باشد.

مدل احتمال یکنواخت - پیمان گردلو 

اگر از این جعبه 1 مهره به تصادف خارج کنیم، احتمال آبی بودن، قرمز بودن و سبز بودن مهره خارج شده را محاسبه کنید.

تعداد کل مهره‌ها:

nS=n+6+2=20


A پیشامد آن است که مهره آبی باشد:

PA=nAnS=1220=610


B پیشامد آن است که مهره قرمز باشد:

PB=nBnS=620=310


C پیشامد آن است که مهره سبز باشد:

PC=nCnS=220=110

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

احتمال (یكنواخت)

4,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید