لیست

قانون چهارم

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: رادیکال
امتیاز:

قضیه

حاصل تقسیم دو رادیکال با فرجه برابر

اگر bn  ,an قابل تعریف باشند و b0 آن‌گاه:

abn=anbn

اثبات

abn=ab 1n=a 1nb 1n=anbn

تمرین

ریشه‌های دوم اعداد زیر را به‌دست می‌آوریم:

0/04

=4100=4100=210=15

1a8

=1a8=1a42=1a4

183

=1383=1233=12

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

قانون چهارم

2,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید