لیست

استفاده از علائم ریاضی

آخرین ویرایش: 17 دی 1400
دسته‌بندی: مجموعه در ریاضی
امتیاز:

برای استفاده از علائم ریاضی، از یک متغیر و گزاره‌نمایی که بیان کننده خاصیت مشترک اعضای مجموعه است در داخل آکولاد استفاده می‌شود و آن را به‌صورت زیر نشان می‌دهیم:

A=xpx

اعضای A عناصری هستند که در گزاره‌نمای px صدق می‌کنند. 

تمرین

در مجموعه A=xx=2k  ,  kz داریم:

تساوی x=2k و kz گزاره‌‌نما می‌باشد.

نکته

گزاره‌‌نما

هر عبارتی که شامل متغیر باشد، گزاره‌‌نما نامیده می‌شود و هرگاه به‌جای متغیری، عضوی مانند aM را قرار دهیم گزاره‌نما تبدیل به یک گزاره می‌شود که ممکن است درست یا نادرست باشد.


مجموعه جواب

اگر بخواهیم از روی مجموعه با نماد ریاضی، مجموعه‌ای را با اعضای آن به شکل تفضیلی نشان دهیم، کافی است که گزاره‌ نمای داخل آکولاد را حل کنیم و مجموعه جواب آن را به دست آوریم، این مجموعه جواب همان مجموعه با نمایش تفضیلی است.

تذکر

به مجموعه A=x|  xW  ,  2xW توجه کنید، گاهی اوقات می‌توان مجموعه را به‌صورت زیر هم نشان داد:

A=2x|xW

تمرین

هر یک از مجموعه‌های زیر را با نماد (علائم) ریاضی بنویسید.

A=2,4,8,16,32,...

A=21,22,23,24,25,...=2xx

B=3,6,9,12,15,18

B=3×1,3×2,3×3,3×4,3×5,3×6=3x  x,x6

F=1,2,3,4,6,12

F مجموعه مقسوم عليه های عدد 12 است:

F=x|xN,12xN

A=2,4,6,8,10,...

A=xx=2k  ,  kN

تمرین

هریک از مجموعه‌‌های زیر را با نماد ریاضی بنویسید و با نوشتن اعضای آن، آنها را مشخص کنید.

مجموعه اعداد صحیحی که دو برابر آنها بزرگ‌تر از -4 و کوچک‌تر از 5 است. 

A=x      x,4<2x<5=1,0,1,2

مجموعه اعداد صحیحی که قدرمطلق آنها برابر 2 است. 

B=xx,x=2=2,2

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

استفاده از علائم ریاضی

2,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید