لیست

چند مجموعه معروف

آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: مجموعه در ریاضی
امتیاز:

مجموعه‌هایی که در زیر به معرفی آنها می‌پردازیم، مجموعه‌‌هایی هستند که در ریاضیات با آن سر وکار خواهیم داشت و برای آنها نمادهای بخصوصی وضع می‌کنیم تا با مجموعه‌های دیگر اشتباه نشوند.

مجموعه اعداد حسابی

W=0,1,2,3,....

مجموعه اعداد طبیعی

N=1,2,3,...

مجموعه اعداد صحیح

Z=.....2,1,0,1,2,....

مجموعه اعداد گویا

Q=mnn0    ;    m  ,  nZ

مجموعه اعداد گنگ

Q'=RQ

مجموعه اعداد حقیقی

R=QQ'

نکته

همان‌طور که ملاحظه می‌شود رابطه زیر ، زیر مجموعه بودن بین این مجموعه‌ها را نمایش می‌دهد: 

NWZQR

به عبارت دیگر تمام مجموعه‌های اعدادی که تاکنون با آنها آشنا شده‌ایم، زیر مجموعه‌هایی از اعداد حقیقی‌اند، در نتیجه هر عدد دل‌خواهی را که در نظر بگیریم، باید جایی روی محور اعداد حقیقی داشته باشد و هم‌چنین هر نقطه روی این محور نشان دهنده یک عدد حقیقی مشخص است.

تمرین

مشخص می‌کنیم هر کدام از موارد زیر متعلق به اعداد طبیعی و اعداد حقیقی است:

پیمان گردلوپیمان گردلو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید