لیست

سرفصل‌های این مبحث

مثلثات

معادلات مثلثاتی در حالات خاص

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: مثلثات
امتیاز:

دایره مثلثاتی زیر مفروض است:

اگر انتهای کمان مقابل به x در یکی از نقاط B',A',B,A قرار داشته باشد، هر یک از معادلات فوق به حالت خاص تبدیل می‌شوند که با روئیت هر حالت خاص، جواب کلی را می‌توان سریع نوشت.

if  sinx=0x=kπ    ;    (kZ)

if   sinx=1x=2kπ+π2

معادله فوق ریشه مضاعف دارد.

if  sinx=1x=2kππ2

معادله فوق ریشه مضاعف دارد.

if  cosx=0x=(2k+1)π2

if   cosx=1x=2kπ

معادله فوق ریشه مضاعف دارد.

if  cosx=1x=2k+1π

معادله فوق ریشه مضاعف دارد.

if   tanx=0x=kπ

cotx=0x=(2k+1)π2

تمرین

از روی دایره‌های مثلثاتی زیر، معادله‌های مثلثاتی آنها را بنویسید.

sinθ=12    ;    0,2π

cosθ=0       ;       0,2π

tanθ=3    ;    0,2π

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

معادلات مثلثاتی در حالات خاص

20,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید