لیست

فرمول‌ های تقسیم به‌ نسبت

آخرین ویرایش: 31 شهریور 1400
دسته‌بندی: بردار در فضا
امتیاز:

هرگاه MA=λMB باشد، مختصات M برحسب مختصات A و B و عدد λ به‌صورت زیر است:

xM=λxBxAλ1yM=λyByAλ1zM=λzBzAλ1

تمرین

نقاط A1,4,3 و B2,3,1 داده شده‌اند. نقطه M را بر خط AB طوری تعیین ‌کنید که پاره‌خط AB را به نسبت λ=4 تقسیم کند.   

xM=4211+4=95yM=4341+4=85zM=4131+4=15

برای ارسال نظر وارد سایت شوید