لیست

وضعیت دو بردار نسبت به‌ هم

آخرین ویرایش: 06 دی 1400
دسته‌بندی: بردار در فضا
امتیاز:

اگر v=a,b,c و v'=a',b',c' دو بردار باشند، خواهیم داشت:

if  vv'aa'=bb'=cc'

اثبات

vv'v=αv'a,b,c=αa',b',c'a,b,c=αa',αb',αc'a=αa'α=aa'b=αb'α=bb'c=αc'α=cc'    aa'=bb'=cc'

اگر نسبت مثبت باشد دو بردار هم‌جهت هستند.

اگر نسبت منفی باشد دو بردار در خلاف جهت هستند.

اگر نسبت فوق یک باشد دو بردار برابرند.

if  vv'aa'+bb'+cc'=0

اثبات

if   vv'vv'=0a,b,ca',b',c'=0aa'+bb'+cc'=0

if  v=v'a=a'   ,  b=b'  ,  c=c'

اثبات

v=v'a,b,c=a',b',c'a=a'b=b'c=c'

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

وضعیت دو بردار نسبت به‌هم

1,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید