کاربر عزیز:

فهرست درس گراف در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱-تعریف گراف 

۲- گراف ساده

۲-۱)تعریف گراف ساده

۲-۲)مرتبه و اندازه گراف ساده

۲-۳)درجه یک گراف ساده

۲-۴)مسیر در گراف ساده

۲-۵)دور در گراف ساده

۲-۶)نمایش ماتریسی گراف های ساده

۲-۷)زیر گراف ساده

۲-۸)انواع گراف ساده

۲-۸-۱)گراف مکمل

۲-۸-۲)گراف منتظم

۲-۸-۳) گراف کامل

۲-۸-۴)گراف دو بخشی

۲-۸-۵)گراف تهی 

۲-۸-۶)گراف بدیهی

۲-۸-۷)گراف همبند

۲-۸-۸)گراف قابل پیمایش

۲-۸-۹)گراف اویلری

۲-۸-۱۰)گراف همیلتنی

۲-۸-۱۰)گراف یک ریخت

۲-۸-۱۰)گراف مسطح

۲-۸-۱۰)گراف غیر مسطح

۲-۸-۱۰)گراف رنگی

۲-۸-۱۰)گراف قابل نشاندن

۳-گراف بازه ای

۴-گراف برچسب دار

۵-گراف چند گانه

۵-۱)تعریف گراف چندگانه

۵-۲)نقشه در یک گراف چندگانه

۵-۳)نقشه دوگان

۶-گراف جهتدار

۶-۱)تعریف گراف جهتدار

۶-۲)چشمه و چاهک در گراف جهتدار

۶-۳)مسیر و دور در یک گراف جهتدار

۶-۴)همبند قوی و همبند یکطرفه در گراف جهتدار

۶-۵)گرافهای جهتدار بر چسب گذاری شده

۶-۶)گرافهای جهتدار و رابطه ها

۶-۷)گرافهای جهتدار و ماتریس های مربعی

۷-گراف مختلط