کاربر عزیز:

فهرست درس استنتاج گزاره ای در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱-مفهوم استنتاج
۲-قوانین استنتاج
۳-دو استنتاج معادل