۱-مفهوم استنتاج
۲-قوانین استنتاج
۳-دو استنتاج معادل 
            
سراسر ریاضیات مملو از نتیجه گیریهاست ،طبیعی است که در ریاضیات بدنبال معیارهایی می گردیم که درستی یا نادرستی نتیجه گیریها را بوسیله آنها محک بزنیم .هدف در این بخش آنست که معلوم کنیم در چه صورت یک نتیجه گیری معتبر است .استنتاج به معنی نتیجه گیری است و آن بدین معناست که از چند گزاره مفروض مانند  و بااستفاده از قوانین منطق بتوان گزاره دیگری مانند  را نتیجه گرفت .مفهوم بحث :هر بحث عبارت است از نتیجه گیری گزاره ای مانند  از گزاره های معینی مانند  و گزاره های  را مقدمات یا مفروضات و گزاره  را نتیجه استنتاج گویند .چنین استنتاجی را بصورت های زیر نمایش می دهند .تعریف استنتاج و معتبر :استنتاج   معتبر است اگر وتنها اگر گزاره  همیشه درست باشد . قوانین استنتاج :عملاً برای اثبات معتبر بودن یک گزاره نخست فهرستی از گزاره های همیشه درست را به فرم استنتاجی نوشته و هر بحث داده شده را با توجه به این قوانین بررسی می کنند .این قوانین عبارتند از :سراسر ریاضیات مملو از نتیجه گیریهاست ،طبیعی است که در ریاضیات بدنبال معیارهایی می گردیم که درستی یا نادرستی نتیجه گیریها را بوسیله آنها محک بزنیم .هدف در این بخش آنست که معلوم کنیم در چه صورت یک نتیجه گیری معتبر است .استنتاج به معنی نتیجه گیری است و آن بدین معناست که از چند گزاره مفروض مانند  و بااستفاده از قوانین منطق بتوان گزاره دیگری مانند  را نتیجه گرفت .مفهوم بحث :هر بحث عبارت است از نتیجه گیری گزاره ای مانند  از گزاره های معینی مانند  و گزاره های  را مقدمات یا مفروضات و گزاره  را نتیجه استنتاج گویند .چنین استنتاجی را بصورت های زیر نمایش می دهند .تعریف استنتاج و معتبر :استنتاج   معتبر است اگر وتنها اگر گزاره  همیشه درست باشد . قوانین استنتاج :عملاً برای اثبات معتبر بودن یک گزاره نخست فهرستی از گزاره های همیشه درست را به فرم استنتاجی نوشته و هر بحث داده شده را با توجه به این قوانین بررسی می کنند .این قوانین عبارتند از :سراسر ریاضیات مملو از نتیجه گیریهاست ،طبیعی است که در ریاضیات بدنبال معیارهایی می گردیم که درستی یا نادرستی نتیجه گیریها را بوسیله آنها محک بزنیم .هدف در این بخش آنست که معلوم کنیم در چه صورت یک نتیجه گیری معتبر است .استنتاج به معنی نتیجه گیری است و آن بدین معناست که از چند گزاره مفروض مانند  و بااستفاده از قوانین منطق بتوان گزاره دیگری مانند  را نتیجه گرفت .مفهوم بحث :هر بحث عبارت است از نتیجه گیری گزاره ای مانند  از گزاره های معینی مانند  و گزاره های  را مقدمات یا مفروضات و گزاره  را نتیجه استنتاج گویند .چنین استنتاجی را بصورت های زیر نمایش می دهند .تعریف استنتاج و معتبر :استنتاج   معتبر است اگر وتنها اگر گزاره  همیشه درست باشد . قوانین استنتاج :عملاً برای اثبات معتبر بودن یک گزاره نخست فهرستی از گزاره های همیشه درست را به فرم استنتاجی نوشته و هر بحث داده شده را با توجه به این قوانین بررسی می کنند .این قوانین عبارتند از :سراسر ریاضیات مملو از نتیجه گیریهاست ،طبیعی است که در ریاضیات بدنبال معیارهایی می گردیم که درستی یا نادرستی نتیجه گیریها را بوسیله آنها محک بزنیم .هدف در این بخش آنست که معلوم کنیم در چه صورت یک نتیجه گیری معتبر است .استنتاج به معنی نتیجه گیری است و آن بدین معناست که از چند گزاره مفروض مانند  و بااستفاده از قوانین منطق بتوان گزاره دیگری مانند  را نتیجه گرفت .مفهوم بحث :هر بحث عبارت است از نتیجه گیری گزاره ای مانند  از گزاره های معینی مانند  و گزاره های  را مقدمات یا مفروضات و گزاره  را نتیجه استنتاج گویند .چنین استنتاجی را بصورت های زیر نمایش می دهند .تعریف استنتاج و معتبر :استنتاج   معتبر است اگر وتنها اگر گزاره  همیشه درست باشد . قوانین استنتاج :عملاً برای اثبات معتبر بودن یک گزاره نخست فهرستی از گزاره های همیشه درست را به فرم استنتاجی نوشته و هر بحث داده شده را با توجه به این قوانین بررسی می کنند .این قوانین عبارتند از :