کاربر عزیز:

فهرست درس جبر گزاره ای در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱-تعریف گزاره

۲- گزاره ساده و مرکب

۳-ارزش گزاره

۴-نقیض گزاره

۵-ترکیب دو گزاره و انواع آن

۵-۱) ترکیب عطفی دو گزاره

 ۵-۲) ترکیب فصلی دو گزاره

۵-۳) ترکیب شرطی دو گزاره

۵-۴) ترکیب دو شرطی دو گزاره
۵-۵) ترکیب فصلی انحصاری دو گزاره
۵-۶) ترکیب فصلی دو نقیض

۵-۷)ترکیب ناسازگاری

۶-انواع گزاره 

 ۶-۱) گزاره همیشه درست
۶-۲) گزاره همیشه نادرست

۷-گزاره های هم ارز(معادل)

۸-هم ارزی های مهم

۹-قضیه دوشرطی واستلزام منطقی

۹-۱)تعریف استلزام منطقی

۹-۲)تعریف قضیه دو شرطی

۱۰-اصل دو گانگی
۱۱-نمادگذاری لهستانی

۱۲-مجموعه رابطه های منطقی کامل

۱۳-فرم نرمال

۱۳-۱) روش DNF

۱۳-۲) روش CNF

۱۴-عملگرهای پایه ای
۱۵-گزاره باز