نامساوی در ریاضی 

کاربر عزیز:

فهرست درس نامساوی در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

نامساوی در ریاضی

۱-مقدمه وتعریف

۲-خواص نامساوی ها 

۳-نامساوی های اصلی  

۴-قضایای نامساوی ها

۴-۱)مقدمه

۴-۲)قضایا

۴-۲-۱)قضیه واسطه ی حسابی وواسطه ی هندسی(نامساوی کوشی)

۴-۲-۲)قضیه واسطه ی توافقی و واسطه ی هندسی

۴-۲-۳)قضیه  واسطه ی مربعی و واسطه ی حسابی

 ۴-۲-۴)قضیه  واسطه ی توافقی و واسطه ی حسابی

۴-۲-۵)قضیه واسطه حسابی، هندسی و توافقی و مربعی

۴-۳)نکات

۵-قضایای محاسبه ی max وmin بعضی عبارات با استفاده از خواص نامساوی ها

۵-۱)مقدمه

۵-۲)قضایا

۶-یک تابع و چند نامساوی معروف

۶-۱)معرفی یک تابع معروف

۶-۲)نامساوی برنولی

۶-۳)نامساوی ینسن

۶-۴)نامساوی هیلبر

۶-۵)نامساوی گیوگنس

 

نامساوی در ریاضی نامساوی در ریاضی نامساوی در ریاضی نامساوی در ریاضی نامساوی در ریاضی نامساوی در ریاضی نامساوی در ریاضی نامساوی در ریاضینامساوی در ریاضی  محاسبه ی minوmaxمجموعnعدد تواندار  محاسبه یminمجموع مربعات،مکعبات،عکسجمله     محاسبه ی maxمجموع nجمله  محاسبه ی minمجموع مربعاتnمتغیراز معادله ی nمجهولی خطیمحاسبه ی maxعبارات خطی با n متغیر  مسائل محاسبه ی max وmin بعضی عبارات با استفاده از خواص نامساوی ها  محاسبه ی minوmaxمجموعnعدد تواندار     محاسبه یminمجموع (مربعات،مکعبات،عکس)nجمله محاسبه ی maxمجموع nجمله  محاسبه ی minمجموع مربعاتnمتغیراز معادله ی nمجهولی خطیمحاسبه ی maxعبارات خطی با n متغیر مسائل محاسبه ی max وmin بعضی عبارات با استفاده از خواص نامساوی ها خواص نامساوی ها نامساوی های اصلی  

قضایای نامساوی هاقضیه واسطه ی حسابی وواسطه ی هندسی(نامساوی کوشی)قضیه واسطه ی توافقی و واسطه ی هندسی قضیه  واسطه ی مربعی و واسطه ی حسابی قضیه  واسطه ی توافقی و واسطه ی حسابیقضیه واسطه حسابی، هندسی و توافقی و مربعی قضایای محاسبه ی max وmin بعضی عبارات با استفاده از خواص نامساوی هامعرفی یک تابع معروف نامساوی برنولی نامساوی ینسن نامساوی هیلبر  نامساوی گیوگنس حاصل ضرب ماکزیمم یک عدد.خواص نامساوی ها بزرگتر کوچکتر بزرگتر مساوی کوچکتر مساوی یک تابع و چند نامساوی معروف معرفی یک تابع معروف نامساوی برنولی نامساوی ینسننامساوی هیلبرنامساوی گیوگنس نامساوی در ریاضی نامساوی در ریاضی