فصل اول درس اول صفحه 13 فعالیت

زاویه محاطی در دایره

11 تیر 1400
15 تیر 1400
14

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید