فصل اول درس سوم صفحه 26 فعالیت

محاسبه شعاع دایره محاطی خارجی

11 تیر 1400
15 تیر 1400
13

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید