فصل اول درس اول صفحه 18 کار در کلاس

ضرب ماتریس سطری در ماتریس ستونی

09 تیر 1400
02 مهر 1400
36

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید