فصل اول درس پنجم صفحه 34 کار در کلاس

کاربردهایی از فاصله یک نقطه از یک خط

10 تیر 1400
02 مهر 1400

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید