فصل پنجم درس اول صفحه 120 فعالیت

تشخیص صعودی یا نزولی بودن یک تابع

09 تیر 1400
02 مهر 1400

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید