فصل پنجم درس دوم صفحه 128 فعالیت

خطوط مماس بر منحنی

09 تیر 1400
02 مهر 1400
33

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید