فصل اول درس اول صفحه 6 فعالیت

انبساط و انقباض عمودی

09 تیر 1400
14 تیر 1400
9

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید