فصل اول درس دوم صفحه 12 فعالیت

مجموع و حاصل ضرب ریشه های معادله درجه دوم

09 تیر 1400
16 تیر 1400
10

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید