فصل سوم درس سوم صفحه 68 فعالیت

رسم نمودار تابع y=kf(x)

10 تیر 1400
16 تیر 1400
13

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید