فصل چهارم درس دوم صفحه 85 کار در کلاس

نسبت های مثلثاتی زوایا با مجموع یا تفاضل دیگر

10 تیر 1400
16 تیر 1400
10

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید