فصل چهارم درس دوم صفحه 85 کار در کلاس

نسبت های مثلثاتی زوایا با مجموع یا تفاضل دیگر

10 تیر 1400
02 مهر 1400
34

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید