فصل دوم درس دوم صفحه 40 فعالیت

رابطه شیب خط با تانژانت زاویه

11 تیر 1400
01 مهر 1400
163

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید