فصل چهارم درس اول صفحه 72 کار در کلاس

خط مماس بر منحنی

07 تیر 1400
13 تیر 1400
11

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید