فصل چهارم درس اول صفحه 72 کار در کلاس

خط مماس بر منحنی

07 تیر 1400
02 مهر 1400
41

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید