اتحادهای جبری

اتحادهای جبری

۱-مقدمه(تعریف اتحاد)  

 ۲-انواع اتحاد

۲-۱)اتحاد مربع مجموع دو جمله (اتحاد اول)  اتحادهای جبری
۲-۲)اتحاد مربع تفاضل دوجمله  (اتحاد دوم)   

۲-۳)اتحادهای فرعی حاصل از اتحادهای مربع مجموع وتفاضل دوجمله 
۲-۴)اتحاد مربع سه جمله  

۲-۵)اتحاد مزدوج 
۲-۶)اتحاد جمله ی مشترک  

۲-۷)اتحاد مجموع  مکعبات دو جمله   

۲-۸)اتحاد تفاضل مکعبات دو جمله   

۲-۹)اتحاد مکعب مجموع دو جمله
۲-۱۰)اتحاد مکعب تفاضل دو جمله   

۲-۱۱)اتحادهای فرعی حاصل از اتحادهای مکعب مجموع وتفاضل دو جمله  

۲-۱۲)اتحاد اولر ونتایج آن   

۲-۱۳)تعمیم اتحادهای مکعب مجموع وتفاضل دو جمله    

۲-۱۴)اتحاد لاگرانژ   

۲-۱۵)اتحاد بسط دو جمله ای نیوتن

 ۲-۱۵-۱)بسط دو جمله ای نیوتن  

۲-۱۵-۲)نکات بسط دو جمله ای نیوتن  

۲-۱۵-۲-۱)تعداد جملات و محاسبه ضریب هر جمله در بسط   دوجمله‌ای نیوتن

۲-۱۵-۲-۲)مجموع ضرایب بسط دو جمله‌ای نیوتن

۲-۱۵-۲-۳)جمله عمومی در بسط دوجمله‌ای نیوتن

۲-۱۵-۲-۴)تعیین جمله‌ی مستقل از x

۲-۱۵-۲-۵)جملات گویا در بسط دو جمله‌ای نیوتن

۲-۱۵-۳)جدول خیام ،پاسکال

 

اتحادهای جبری  اتحادهای جبری  اتحادهای جبری  اتحادهای جبری  اتحادهای جبری  اتحادهای جبری  اتحادهای جبری اتحادهای جبری     اتحاد مکعب مجموع دو جمله اتحاد مکعب تفاضل دو جمله   اتحادهای فرعی حاصل از اتحادهای مکعب مجموع وتفاضل دو جمله  اتحاد اولر ونتایج آن   تعمیم اتحادهای مکعب مجموع وتفاضل دو جمله    اتحاد لاگرانژ اتحاد بسط دو جمله ای نیوتن بسط دو جمله ای نیوتن  نکات بسط دو جمله ای نیوتن  تعداد جملات و محاسبه ضریب هر جمله در بسط   دوجمله‌ای نیوتن مجموع ضرایب بسط دو جمله‌ای نیوتنجمله عمومی در بسط دوجمله‌ای نیوتن ت

عیین جمله‌ی مستقل از x جملات گویا در بسط دو جمله‌ای نیوتن۲جدول خیام ،پاسکال اتحاد مربع مجموع دو جمله   (اتحاد اول)   اتحاد مربع تفاضل دوجمله  (اتحاد دوم)  اتحادهای فرعی حاصل از اتحادهای مربع مجموع وتفاضل دوجمله  اتحاد مربع سه جملهاتحاد مزدوج  اتحاد جمله ی مشترک اتحاد مجموع وتفاضل مکعبات دو جمله اتحاد مکعب مجموع وتفاضل دو جمله  اتحادهای فرعی حاصل از اتحادهای مکعب مجموع وتفاضل دو جمله اتحاد اولر ونتایج آن  تعمیم اتحادهای مکعب مجموع وتفاضل دو جمله