اتحادهای جبری

کاربر عزیز:

فهرست درس اتحادهای جبری در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

اتحادهای جبری

 

۱-مقدمه(تعریف اتحاد)  

 ۲-انواع اتحاد

۲-۱)اتحاد مربع مجموع دو جمله (اتحاد اول)  
۲-۲)اتحاد مربع تفاضل دوجمله  (اتحاد دوم)   

۲-۳)اتحادهای فرعی حاصل از اتحادهای مربع مجموع وتفاضل دوجمله 
۲-۴)اتحاد مربع سه جمله  

۲-۵)اتحاد مزدوج 
۲-۶)اتحاد جمله ی مشترک  

۲-۷)اتحاد مجموع  مکعبات دو جمله   

۲-۸)اتحاد تفاضل مکعبات دو جمله   

۲-۹)اتحاد مکعب مجموع دو جمله
۲-۱۰)اتحاد مکعب تفاضل دو جمله   

۲-۱۱)اتحادهای فرعی حاصل از اتحادهای مکعب مجموع وتفاضل دو جمله  

۲-۱۲)اتحاد اولر ونتایج آن   

۲-۱۳)تعمیم اتحادهای مکعب مجموع وتفاضل دو جمله    

۲-۱۴)اتحاد لاگرانژ   

۲-۱۵)اتحاد بسط دو جمله ای نیوتن

 ۲-۱۵-۱)بسط دو جمله ای نیوتن  

۲-۱۵-۲)نکات بسط دو جمله ای نیوتن  

۲-۱۵-۲-۱)تعداد جملات بسط دو جمله ای

۲-۱۵-۲-۲)مجموع ضرایب بسط دو جمله

۲-۱۵-۲-۳)جمله عمومی در بسط دو جمله

۲-۱۵-۲-۴)تعیین جمله مستقل ازx

۲-۱۵-۲-۵)جملات گویا در بسط دو جمله

۲-۱۵-۳)جدول خیام،پاسکال