اتحاد مربع مجموع و تفاضل دو جمله

آخرین ویرایش: 22 بهمن 1402
دسته‌بندی: اتحادهای جبری
امتیاز:

اتحاد مربع مجموع دو جمله (اتحاد اول)

قضیه

a,bR:a+b2=a2+2ab+b2

اثبات

a+b2=a+b1.a+b1=aa+ab+ba+bb

=a2+ab+ba+b2=a2+ab+ab+b2=a2+2ab+b2

تمرین

توان رسانی را در عبارت x+52 انجام دهید و یک اتحاد از طریق آن بنویسید.

x+52=x+51.x+51

=xx+x5+5x+55


=x2+5x+5x+25=x2+5x+5x+25=x2+10x+25

تمرین

حاصل عبارات زیر را به کمک اتحاد مربع مجموع دو جمله (اتحاد اول) به‌دست می‌آوریم:

x+12

=x2+2x1+12=x2+2x+1

2a+b2

=2a2+22ab+b2=4a2+4ab+b2

2x+122

=2x2+22x12+122=4x2+2x+14

1052

100+52=1002+2(100)(5)+52=10000+1000+25=11025

5x3+3x22

=5x32+25x33x2+3x22

=25x6+30x5+9x4

2xy2+3x2y2

=2xy22+22xy23x2y+3x2y2

=4x2y4+12x3y3+9x4y2

ab2

=a2+2ab+b2=a2+2ab+b2

2352230252

=230+52230252

=2302+22305+52230252

=2230×5=2300

تمرین

جاهای خالی را چنان پر کنید که عبارات زیر کامل شوند:

x4++1x4

=x22++1x22


=x22+2x21x2+1x22


=x2+1x22

9a++4b

=3a2++2b2

=3a2+23a2b+2b2


=3a+2b2

تمرین

تمام مقادیر حقیقی x,y را در تساوی زیر بیابید:

x2+y2+xy=0

2x2+y2+xy=0


2x2+2y2+2xy=0


x2+2xy+y2+x2+y2=0


x+y2+x2+y2=0


x=y=0

تمرین

اگر تساوی زیر برقرار باشد:

25x+25x=14

حاصل عبارت زیر را محاسبه کنید: 

5x+5x

A=5x+5x


A2=5x+5x2


A2=5x2+25x5x+5x2


A2=52x+25x15x+52x


A2=25x+25x+2 ; 25x+25x=14


A2=14+2


A2=16


A=±4;A>0


A=4

تمرین

اگر داشته باشیم:

a2=a+3

نشان دهید تساوی زیر برقرار است.

a5=19a+21

a5=a.a4=aa22

=aa+32=aa2+6a+9=aa+3+6a+9


=a7a+12=7a2+12a=7a+3+12a=19a+21

تمرین

اگر داشته باشیم:

a2=2a+1

نشان دهید تساوی زیر برقرار است.

a5=29a+12

a5=a.a4=a.a22=a2a+12

=a4a2+4a+1=a42a+1+4a+1=a8a+4+4a+1

=a12a+5=12a2+5a

=122a+1+5a=24a+12+5a=29a+12

تمرین

حاصل عبارات زیر را بیابید.

if   3x+12x=49x2+14x2=?

3x+12x=43x+12x2=42

3x2+23x12x+12x2=16

9x2+3+14x2=169x2+14x2=1639x2+14x2=13

if   x=2+3x+1x=?

x+1x=x2+1xx+1x=2+32+12+3

x+1x=22+223+32+12+3

x+1x=4+43+3+12+3x+1x=8+432+3x+1x=42+32+3

x+1x=4x+1x=4x+1x=2

تمرین

المپیاد ریاضی

مقدار A را در زیر به‌دست آورید.

A=61×63×65×67+16122

if     x=61xx+2x+4x+6+16=xx+6x+2x+4+16

=x2+6xx2+6x+8+16    ;    x2+6x=t

=tt+8+16=t2+8t+16=t+42    ;    t=x2+6x=x2+6x+42


برای محاسبه A داریم:

A=61×63×65×67+16122    ;    x=61xx+2x+4x+6+16=x2+6x+42


A=x2+6x+42122

A=x2+6x+42122    ;    x=612x=122

A=x2+6x+42x


A=x+22A=x+2    ;    x=61A=61+2A=63

تمرین

به عدد مثبتی که در شرط زیر صدق کند، عدد طلایی می‌گویند:

t2=t+1

مقدار t5 را محاسبه کنید.

t2=t+1

طرفین را به توان عدد دو می‌رسانیم:

t22=t+12


t4=t2+2t+1 ; t2=t+1


t4=t+1+2t+1


t4=3t+2


طرفین تساوی را در t ضرب می‌کنیم:


t×t4=t×3t+2


t5=3t2+2t ; t2=t+1


t5=3t+1+2t


t5=5t+3

نکته

به تحلیل هندسی اتحاد مربع مجموع دو جمله (اتحاد اول) توجه کنید:

اتحاد اول

SACEG =SABIH+SBCDI+SIDEF+SHIFG

a+ba+b=a2+ab+ b2+ab

a+b2=a2+2ab+b2

به عبارت دیگر:

اتحاد اول

دریافت مثال

 اتحاد مربع تفاضل دو جمله (اتحاد دوم)

قضیه

a,bR:ab2=a22ab+b2

اثبات

ab2

=abab

=aa+ab+ba+bb

=a2abba+b2

=a22ab+b2

تمرین

توان رسانی را در عبارت 2x-62 انجام می‌دهیم و یک اتحاد از طریق آن می‌نویسیم:

2x62=2x61.2x61

=2x2x+2x6+62x+66

=4x212x12x+36=4x2+12x12x+36=4x224x+36

تمرین

حاصل عبارات زیر را به کمک اتحاد مربع تفاضل دو جمله (اتحاد دوم) به دست می‌آوریم:

x12

=x22x1+12=x22x+1

a3b2

=a22a3b+3b2=a26ab+9b2

4x3y2

=4x224x3y+3y2


=16x224xy+9y2

3x22x2

=3x2223x22x+2x2


=9x412x3+4x2

99992

=10.00012=10.0002210.0001+12=100.000.00020.000+1=99.980.001

2 1520.52

=2 15222 1520.5+20.52=2 2522 15+0.5+21

=2 252×2 710+2=2 252 1710+2

2a3b3b2a

=2a3b2a3b=2a3b2=2a222a3b+3b2

=4a212ab+9b2=12ab4a29b2

992

=10012=100221001+12=10000200+1=9801

x+22x12

=x2+2x2+22x22x1+12

=x2+4x+4x22x+1=x2+4x+4x2+2x1

=x2x2+4x+2x+41=0+6x+3=6x+3

تمرین

جاهای خالی را چنان پر کنید که عبارات زیر به مربع تفاضل دو جمله تبدیل شوند.

4x2+y2

=2x2+y2

=2x222xy+y2


=2xy2

9a6ab+

=3a2+b2

=3a223ab+b2


=3ab2

تمرین

با استفاده از اتحاد دوم (اتحاد مربع تفاضل دو جمله) محل‌ های نقطه ‌چین را با عبارت مناسب پر کنید.

x6y2=x2+36y2

x6y2=x22x6y+6y2=x212xy+36y2

ax32=6ax+

ax32=ax22ax3+32=a2x26ax+9

x2yz2=x4+

x2yz2=x222x2yz+yz2=x42x2yz+y2z2

تمرین

عبارت زیر را به‌صورت مجموع مربعات چهار عدد صحیح بنویسید.

4a2+4b2+4ab

=4a2+4b2+4ab+2ab2ab


=3a2+3b2+6ab+a2+b22ab


=3a2+b2+2ab+a2+b22ab


=3a+b2+ab2

تمرین

حاصل عبارات زیر را به‌دست آورید:

2+323

A2=2+3232


A2=2+322+323+23


A2=422232


A2=4243


A2=421


A2=2


A=±2 ; A>0


A=2

3+22322

=12+2×1×2+22122×1×2+22


=1+22122


=1+212


=1+212


=1+2+12


=2

نکته

به تحلیل هندسی اتحاد مربع تفاضل دو جمله (اتحاد دوم) توجه کنید:

SACDG =SABHG +SBCDH

aab=abab+bab

a2ab=ab2+bab2

a22ab+b2=ab2

تذکر

در اتحاد مربع تفاضل دو جمله (اتحاد دوم) داریم :

ab20

a22ab+b20

a2+b22ab

a22+b22ab

با استفاده از روش هندسی به اثبات نامساوی فوق می‌‌پردازیم:

SOAC+SODFSOABF

12OAAB+BC+12OFDFa×b

12ab+b+12bBF2a×b

12a2b+12ba2a×b

12aa+12bba×b

12a2+12b2a×b

a22+b22a×b

دریافت مثال

اتحادهای فرعی حاصل از اتحادهای مربع مجموع و تفاضل دو جمله

قضیه

a2+b2=a+b22ab

اثبات

a+b2=a2+2ab+b2    a2+b2=a+b22ab

قضیه

a2+b2=a-b2+2ab

اثبات

ab2=a22ab+b2a2+b2=ab2+2ab

قضیه

a+b2ab2=4ab

اثبات

a+b2ab2=a2+2ab+b2a22ab+b2=a2+2ab+b2a2+2abb2=4ab

به تحلیل هندسی اتحاد فوق توجه کنید:

قضیه

a+b2+ab2=2a2+b2

اثبات

a+b2+ab2=a2+2ab+b2+a22ab+b2=a2+2ab+b2+a22ab+b2=2a2+2b2=2a2+b2

تمرین

اگر تساوی های زیر برقرار باشد:

x+y=7xy=10

با شرط x>y حاصل عبارات زير را به دست آوريد. 

x2+y2

x2+y2=x+y22xyx2+y2=72210x2+y2=4920x2+y2=29

xy

xy2=x2+y22xyxy2=29210

xy2=9xy=±3    ;    x>yxy=3

x+y

x+y2=x+y+2xyx+y2=7+210

x+y=±7+210 ; x>y

x+y=7+210

x4+y4

x4+y4=x22+y22

=x2+y222x2y2=2922xy2

=2922102=641

تمرین

اگر a+1a=A باشد، حاصل زیر را به‌دست آورید:

a2+1a2    ;    a>0

=a+1a22a1a=A22

a+1a

a+1a2=a2+1a2+2a1a


a+1a2=a+1a+2


a+1a2=A+2


a+1a=A+2


a+1a=A+2a+1a=A+2


چون a+1a مثبت است، پس تنها جواب زیر قابل قبول است:

a+1a=A+2

تمرین

اگر تساوی زیر برقرار باشد:

x,yRx2+1y2+1+9=6x+y

حاصل عبارت زیر را محاسبه کنید:

x2+y2

x2+1y2+1+9=6x+y


x2y2+x2+y2+1+9=6x+6y


x2y2+x2+y2+1+96x6y=0


x2y22xy+1+x2+y2+9+2xy6x6y=0


xy12+x+y32=0


xy1=0xy=1x+y3=0x+y=3


x2+y2=x+y22xyx2+y2=3221=7

تمرین

اگر مجموع دو عدد a و b مقداری ثابت باشد، ثابت كنيد:

ab وقتی ماکزیمم است که a=b باشد.

یادآوری)

ab2=a2+b22ab2ab=a2+b2ab2

ab=12a2+b2ab2ab=12a2+b212ab2


در تساوی فوق ab وقتی حداكثر مقدار خود را داراست كه ab2 مينيموم شود.

ab2=0ab=0a=b

تمرین

با توجه به شرط های بیان شده، مقدار مناسبی برای هریک از عبارت ها زیر به‌دست آورید.

if   x+1x=5x2+1x2=?

یادآوری)

a2+b2=a+b22abx2+1x2=x+1x22x×1x

=x+1x22=522=252=23

if   x+1x=ax1x=?    ;    x>1x

یادآوری)

a+b2ab2=4abx+1x2x1x2=4x×1x

x+1x2x1x2=4a2x1x2=4

x1x2=a24x1x=a24

   if   x>1xx1x>0x1x=+x1x

x1x=a24x1x=a24

if   x+1x=ax21x2=?    ;    x>1x

یادآوری)

a+b2ab2=4abx+1x2x1x2=4x×1x

a2x1x2=4x1x2=a24

x1x=a24

if   x>1xx1x>0x1x=+x1x

x1x=a24x1x=a24

x21x2=x1xx+1x=a24a=aa24

if   a26ab+b2=0a+bab=?    ;    a>b>0

a26ab+b2=0a22ab4ab+b2=0

a22ab+b2=4abab2=4ab

یادآوری)

a+b2ab2=4aba+b2ab2=ab2

ab2+ab2=a+b22ab2=a+b2

2ab=a+b    ;    if   a>b>0ab=+aba+b=+a+b

2ab=a+ba+bab=2

if   xx+1=25xx2+1=?

xx+1=25x+1x=52xx+1x=52

x+1x=52x+1x2=522x+1x+2=254

x+1x=174x2+1x=174xx2+1=417

if   x+1x=2x+1x=?

A=x+1xA2=x+1x2A2=x+2x×1x+1x

A2=x+2+1xA2=x+1x+2

A2=2+2A2=4    ;    A>0A=2

if   x+1x=2x4+1x4=?

x2+1x2=x+1x22x×1x

=x+1x22=222=2

x4+1x4=x22+1x22

=x2+1x222x2×1x2=222=42=2

if   x2x4+1=1x4x8+1=?

x2x4+1=1x4+1x2=1

x4x2+1x2=1x2+1x2=1

x2+1x22=1x4+1x4+2x2×1x2=1

x4+1x4=12x8+1x4=1x4x8+1=1

if   xx2+1=14xx+1=?

xx2+1=14x2+1x=4

x2x+1x=4x+1x=4

x2+1x2=4

x+1x22x×1x=4


x+1x22=4x+1x2=6

x+1x=6xx+1=16

if   xx2+1=14x2x4+1=?

xx2+1=14x2+1x=4

x+1x=4x+1x2=42

x2+2x×1x+1x2=16x2+1x2=162x2+1x2=14

x4+1x2=14x2x4+1=114

if   x1x=x+1xx2+x2=?

x1x=x+1xx1x2=x+1x2

x22×x×1x+1x2=x+1x+2

x2+1x2=x+1x+2+2


x2+1x2=x+1x+4x2+x2=x+1x+4

if   2x2+4y24xy2x+1=0x+y=?

یادآوری)

if   u2+v2=0u=0v=02x2+4y24xy2x+1=0

x22x+1+4y24xy+x2=0

x12+2yx2=0


x1=0x=12yx=02y=x2y=1y=12

x+y=1+12=32

if   x2+x+1=0x500+1x500=?

x2+x+1=0

x2+x=1x2x=1x2+x+1=0xx+1+1x=0x+1+1x=0x+1x=1x2=x1x3=x2xx3=1

x500+1x500=x3166x2+1x3166x2=x2+1x2

=x+1x22=122=1

if   x2+x+1=05x234x99=?

x2+x+1=0x2x=1x2=x1x3=x2xx3=1

5x234x99=5x378x333

=5178133=51=4

if   xx2+1=ax2x4+1=?

xx2+1=ax2+1x=1a

x2x+1x=1ax+1x=1a

A=x2x4+11A=x4+1x21A=x4x2+1x2

1A=x2+1x21A=x+1x22

1A=1a221A=1a22

1A=12a2a2A=a212a2

if   x1x=4x21x2=?    ;    x>0

x1x=4x1x2=42

x2+1x22=16x2+1x2=18x+1x22=18

x+1x2=20    ;    x>0x+1x=20x+1x=25

A=x21x2=x1xx+1x=425=85

تمرین

اگر داشته باشیم:

a+b=1

ثابت کنید:

a2a+1+b2b+1=25ab

a+b=1b=1aa=1ba2a+1+b2b+1

=a21b+1+b21a+1=a22b+b22a=2a2a2b+2b2ab2=2a2+2b2aba+b

=2a2+b2aba+b=2a+b22ababa+b

=2122abab1=24abab=25ab

2x2+y22xy6x+9=0x,y=?

2x2+y22xy6x+9=0

x22xy+y2+x26x+9=0


xy2+x32=0xy=0x=yx3=0x=3y=3

x2+y2+z24x+6y8z+29=0x,y,z=?

x2+y2+z24x+6y8z+29=0

x24x+4+y2+6y+9+z28z+16=0

x22+y+32+z42=0

x2=0x=2y+3=0y=3z4=0z=4

دریافت مثال

تست‌ های این مبحث

تست شماره 1

معادله زیر را در نظر بگیرید:

9a2+4b2+12ab=0

تمام مقادیر حقیقی a و b کدام‌یک از گزینه های زیر است؟

 1. a,b=13x,x
 2. a,b=13x,x
 3. a,b=23x,x
 4. a,b=23x,x
مشاهده فیلم پاسخ تست، در پنل کاربری پس از خرید

تست شماره 2

المپیاد مقدماتی ریاضی

عبارت زیر را در نظر بگیرید:

5+2+52

این عبارت مساوی کدام‌یک از گزینه های زیر است؟

 1. 10+323
 2. 10+223
 3. 10+222
 4. 10+322
مشاهده فیلم پاسخ تست، در پنل کاربری پس از خرید

تست شماره 3

المپیاد مقدماتی ریاضی

عبارت زیر را در نظر بگیرید:

1+528+1528

این عبارت مساوی کدام‌یک از گزینه های زیر است؟

 1. 36
 2. 35
 3. 49
 4. 47
مشاهده فیلم پاسخ تست، در پنل کاربری پس از خرید

تست شماره 4

برای اعداد حقیقی و مثبت x,y>0 داریم:

x2+y2=1x4+y4=1718

مقدار xy کدام‌یک از گزینه های زیر است؟ 

 1. 13
 2. 15
 3. 16
 4. 12
مشاهده فیلم پاسخ تست، در پنل کاربری پس از خرید

تست شماره 5

تساوی زیر را در نظر بگیرید:

a2+b2+c2=ab+bc+ca

a+b+c کدام‌یک از گزینه های زیر است؟

 1. 3a
 2. 2b
 3. abc
 4. 2c
مشاهده فیلم پاسخ تست، در پنل کاربری پس از خرید

تست شماره 6

معادله زیر چند ریشه دارد؟

x25x4x+13=0

 1. یک ریشه
 2. ریشه ندارد
 3. دو ریشه
 4. سه ریشه
مشاهده فیلم پاسخ تست، در پنل کاربری پس از خرید

تست شماره 7

المپیاد مقدماتی ریاضی

در تساوی زیر، مقدار a چند است؟

a2+b2+c2+d2abbccdd+25=0    ;    d,c,b,aR>0

 1. 15
 2. 14
 3. 13
 4. 12
مشاهده فیلم پاسخ تست، در پنل کاربری پس از خرید

تست شماره 8

المپیاد ریاضی

مجموعه S را مجموعه همه اعداد حقیقی مثل a می‌گیریم که برای آنها اعداد حقیقی x,y موجود باشند به‌گونه ای که:

aa1+xx1+yy1=32

می‌دانیم که S یک بازه است، طول این بازه چقدر است؟

 1. 2,1
 2. 2,-1
 3. 2,1
 4. 1,2
مشاهده فیلم پاسخ تست، در پنل کاربری پس از خرید

خرید پاسخ‌ها

اتحاد مربع مجموع و تفاضل دو جمله

12,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید