احتمالات

کاربر عزیز:

فهرست درس احتمالات در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱- آزمایش تصادفی، فضای نمونه و انواع آن (گسسته ، پیوسته) 

۲- پیشامد

۲-۱) تعریف پیشامد ،انواع پیشامد (ساده، مرکب،محال، حتمی، ناسازگار، فرسا،هم شناس….)   
۲-۲) اعمال جبری روی پیشامدها    

۳- احتمال

۳-۱) مقدمه، تعریف احتمال    
۳-۲) مدل احتمال

۳-۲-۱) مدل احتمال روی فضای نمونه گسسته متناهی و شمارش پذیر   
۳-۲-۲) مدل احتمال یکنواخت   
۳-۲-۳) مدل احتمال روی فضای نمونه گسسته نامتناهی و شمارش پذیر    
۳-۲-۴) مدل احتمال روی فضای نمونه پیوسته نامتناهی و غیر قابل شمارش  

۳-۳) وزن یک نقطه از فضای نمونه     
۳-۴) قواعد احتمال 
۳-۵) احتمال شرطی

۳-۵-۱) مقدمه ، تعریف احتمال شرطی   
۳-۵-۲) قانون ضرب احتمال   
۳-۵-۳) پیشامدهای مستقل  
۳-۵-۴) قاعده احتمال کل  
۳-۵-۵)قضیه بیز

۴- متغیر تصادفی

۴-۱) مقدمه و تعریف    
۴-۲) متغیرهای تصادفی گسسته

۴-۲-۱) تابع توزیع احتمال گسسته   
۴-۲-۲) تابع توزیع تجمعی   

 

احتمالات احتمالات احتمالات احتمالات احتمالات احتمالاتمدل احتمال روی فضای نمونه پیوسته نامتناهی و غیر قابل شمارش   وزن یک نقطه از فضای نمونه قواعد احتمال   احتمال شرطی مقدمه ، تعریف احتمال شرطی   قانون ضرب احتمال   پیشامدهای مستقل  قاعده احتمال کل  قضیه بیزمتغیر تصادفی مقدمه و تعریف متغیرهای تصادفی گسسته تابع توزیع احتمال گسسته     تابع توزیع تجمعی    آزمایش صادفی، فضای نمونه و انواع آن (گسسته ، پیوسته)   پیشامد تعریف پیشامد ،انواع پیشامد (ساده، مرکب،محال، حتمی، ناسازگار، فرسا،هم شناس….)      اعمال جبری روی پیشامدها    احتمال مقدمه، تعریف احتمال  مدل احتمال مدل احتمال روی فضای نمونه گسسته متناهی و شمارش پذیر   مدل احتمال یکنواخت    آزمایش صادفی، فضای نمونه و انواع آن (گسسته ، پیوسته)  پیشامدتعریف پیشامد ،انواع پیشامد (ساده، مرکب،محال، حتمی، ناسازگار، فرسا،هم شناس….)    اعمال جبری روی پیشامدها    احتمال اعمال جبری روی پیشامدها    احتمال مقدمه، تعریف احتمال  مدل احتمال مدل احتمال روی فضای نمونه گسسته متناهی و شمارش پذیر   مدل احتمال یکنواخت    آزمایش صادفی، فضای نمونه و انواع آن (گسسته ، پیوسته)  پیشامدتعریف پیشامد ،انواع پیشامد (ساده، مرکب،محال، حتمی، ناسازگار، فرسا،هم شناس….)    اعمال جبری روی پیشامدها    احتمال مدل احتمال روی فضای نمونه پیوسته نامتناهی و غیر قابل شمارش   وزن یک نقطه از فضای انواع پیشامد  اعمال جبری روی پیشامدها