کاربر عزیز:

فهرست درس استدلال های ریاضی در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

 

۱-درک شهودی
۲-تعریف استدلال و مفهوم آن
۳- انواع استدلال
             ۳-۱) استدلال تمثیلی یا قیاسی
             ۳-۲) استدلال مستقیم
                               ۳-۲-۱) تعریف استدلال مستقیم 
                               ۳-۲-۲) اثبات مستقیم قضیه های دو شرطی
                               ۳-۲-۳) برهان عکس نقیض

             ۳-۳) استدلال استنتاجی

             ۳-۴) استدلال استقرایی
                                ۳-۴-۱) قضیه استقراء ریاضی و نتیجه آن
                                ۳-۴-۲) استقراء تعمیم یافته