تجزیه عبارات جبری

کاربر عزیز:

فهرست درس تجزیه عبارات جبری در زیر قابل مشاهده است.پس از بررسی کیفی اطلاعات،برای دریافت کامل این فایل به همراه جوابها، به یکی از لینکهای زیر مراجعه کنید:

تجزیه عبارات جبری

۱-مقدمه

۲-روشهای تجزیه ی عبارات جبری

۲-۱)تجزیه به کمک فاکتور گیری  

۲-۲)تجزیه به کمک روش دسته بندی و فاکتور گیری   

۲-۳)تجزیه به کمک اتحاد اول ودوم   

۲-۴)تجزیه به کمک اتحاد مزدوج  

۲-۵)تجزیه به کمک اتحاد جمله ی مشترک  

۲-۶)تجزیه به کمک اتحادهای تفاضل مکعبات و مجموع مکعبات  

۲-۷)تجزیه با افزودن و کاستن 

۲-۸)تجزیه به کمک اتحاد اولر ونتایج آن 

۲-۹)تجزیه به کمک تعمیم اتحادهای تفاضل مکعبات و مجموع مکعبات 

۲-۱۰)تجزیه به کمک شکستن برخی جملات  

۲-۱۱)تجزیه به کمک روش ضرائب نامعین  

۲-۱۲)تجزیه با استفاده از روش حل معادله

۲-۱۳)تجزیه با استفاده از خاصیت دوری بودن   

۳-کاربردهای تجزیه

۳-۱)محاسبه ی بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک

۳-۲)ساده کردن کسرها   

۳-۳)ضرب وتقسیم کسرها  

۳-۴)جمع وتفریق کسرها  

۴-تجزیه ی کسر به مجموع کسرهای ساده   

 

تجزیه به کمک روش دسته بندی و فاکتور گیری   تجزیه به کمک اتحاد اول ودوم  تجزیه به کمک اتحاد مزدوج  تجزیه به کمک اتحاد جمله ی مشترک  تجزیه به کمک اتحادهای تفاضل مکعبات و مجموع مکعبات  تجزیه با افزودن و کاستن تجزیه به کمک اتحاد اولر ونتایج آن تجزیه به کمک تعمیم اتحادهای تفاضل مکعبات و مجموع مکعبات تجزیه به کمک شکستن برخی جملات  تجزیه به کمک روش ضرائب نامعین  تجزیه با استفاده از روش حل معادلهتجزیه با استفاده از خاصیت دوری بودن   کاربردهای تجزیهمحاسبه ی بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک

ساده کردن کسرها ضرب وتقسیم کسرها  جمع وتفریق کسرها  تجزیه ی کسر به مجموع کسرهای ساده   تجزیه عبارات جبری تجزیه عبارات جبری تجزیه عبارات جبری تجزیه عبارات جبری تجزیه عبارات جبری تجزیه عبارات جبری تجزیه به کمک اتحاد اول ودوم  تجزیه به کمک اتحاد مزدوج    تجزیه به کمک اتحاد جمله ی مشترک  تجزیه به کمک اتحادهای تفاضل مکعبات و مجموع مکعبات تجزیه با افزودن و کاستن تجزیه به کمک اتحاد اولر ونتایج آن تجزیه به کمک تعمیم اتحادهای تفاضل مکعبات و مجموع مکعبات تجزیه به کمک شکستن برخی جملات تجزیه به کمک روش ضرائب نامعین تجزیه با استفاده از روش حل معادله   تجزیه با استفاده از خاصیت دوری بودن  کاربردهای تجزیه  محاسبه ی بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک   ساده کردن کسرها  ضرب وتقسیم کسرها    جمع وتفریق کسرها تجزیه ی کسر به مجموع کسرهای ساده