مقدمه‌ ای بر تجزیه عبارات جبری

تاریخ انتشار: 08 آذر 1399
آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:
بازدید: 80 مرتبه

تجزیه یک عبارت جبری یعنی تبدیل آن عبارت به حاصل ضرب دو یا چند عبارت جبری با ضرایب صحیح.

تمرین

آیا می‌توانیم عبارات جبری زیر را به حاصل ضرب عباراتی جبری با ضرایب صحیح تبدیل کنیم؟

9x216y2

عبارت جبری فوق می‌توان به صورت حاصل ضرب عبارات جبری مانند 3x4y,3x+4y نوشت و هر یک از این عبارت ها یک شمارنده برای عبارت فوق محسوب می‌شود

3x+2y  

عبارت فوق را نمی‌توان به حاصل ضرب عباراتی جبری با ضرایب صحیح تبدیل كرد بنابراین تجزیه پذیر نیست.

به عنوان نمونه عبارات x2+1  ,  x+y+z  هم تجزیه پذیر نیستند.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید